paynow mbank
mastercard visa

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Pal-Just

§ 1. Definicje

Dane Sprzedawcy/Usługodawcy: Magdalena Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Przedsiębiorstwo Usługowe Pal – Just Magdalena Nowak pod adresem ul. Armii Krajowej 42, 94-046 (Łódź), posiadający NIP: 7271677505 oraz REGON: 100597532

Adres reklamacyjny: Pal-Just  Magdalena Nowak, ul. Wersalska 47/85 klatka nr.4 teren Teo Parku, 91-212 Łódź

Dane kontaktowe sprzedawcy: adres korespondencyjny – adres wskazany w pkt 1.

telefon kontaktowy : +48 882-873-767 (dostępny w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00)

Dostawa – usługa przewozowa dokonana za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika oraz w wybranej przez Klienta formie, spośród udostępnionych przez Sprzedawcę w Formularzu Zamówienia opcji wyboru, przy czym informacja o cenie i przybliżonym czasie dostawy udostępniane są w Formularzu Zamówienia. Aktualne dostępne w Sklepie Internetowym warianty dostawy, w tym współpracujący przewoźnicy oraz koszty danej usługi udostępniane są przy składaniu zamówienia. Przewidywany czas dostawy wynosi 3 dni robocze.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami oraz innymi stosownymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi lub inne dowody umożliwiające potwierdzenie istotnych warunków umowy.

Koszyk – indywidualnie ukształtowana przez Klienta lista produktów poprzez wybór spośród oferowanych w Sklepie Internetowym i posiadających status „na magazynie” Produktów dokonany poprzez kliknięcie opcji „dodaj produkt do koszyka”

Karta produktu – pojedyncza podstrona zamieszczona w Sklepie internetowym zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu .

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

Płatność– wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia forma dokonania zapłaty na rzecz Sprzedawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

„Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas –

terCard Electronic, Maestro”.

Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku..

Przedmiot umowy – zamówiony przez Klienta towar oraz jego dostawa realizowana za pomocą podmiotu trzeciego

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie w przypadku wybrania opcji dostawy („dostawa do paczkomatu”).

Towar – rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Sprzedaży (również „Produkt”)w ilości minimalnej i niepodzielnej, która może być przedmiotem zamówienia, udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w postaci jednostki miary oraz określenia jego ceny jednostkowej,

Sklep internetowy – funkcjonalność serwisu internetowego dostępna pod adresem https://pal-just.com za pośrednictwem której można złożyć zamówienie (kupić produkty) oraz skontaktować się ze Sprzedawcą/Usługodawcą, na której sprzedawca prowadzić będzie również blog zawierający treści o charakterze branżowym, w tym w szczególności reklamowym (także: Serwis)

Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług związanych z rejestracją i obsługą kont Użytkowników, oraz korzystaniem z serwisu internetowego pod adresem https://pal-just.com , w tym przez niezarejestrowanych Użytkowników.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klienta, a także Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związanych z rejestracją i obsługą kont Użytkowników oraz korzystaniem z serwisu internetowego pod adresem https://pal-just.com przez niezarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownik – użytkownik serwisu internetowego pod adresem https://pal-just.com posiadający Konto lub składający zamówienie bez rezerwacji.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Zamówienie – oferta Klienta złożona za pośrednictwem Sklepu Internetowego określająca jednoznacznie istotne warunki umowy co najmniej takie jak: rodzaj i ilość zamawianych produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia i wykonania Umowy, która w przypadku akceptacji przez Sprzedawcę prowadzi do zawarcia Umowy.

§ 2. Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zasady świadczenie usług związanych z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego, zasady związane rejestracją i obsługą konta Użytkownika oraz związane ze świadczeniem innych usług na rzecz Użytkowników, w szczególności związanych z publikowaniem treści o charakterze reklamowym oraz prowadzeniem marketingu, w tym marketingu bezpośredniego.

Niniejszy Regulamin określa Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem. Możliwe jest ustalenie Indywidualnych Warunków Umowy Sprzedaży wyłączających częściowo lub w całości zastosowanie niniejszego Regulaminu, które powinny zostać potwierdzone drogą mailową przez Sprzedawcę i zaakceptowane przez Klienta pod rygorem nieważności.

Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Miejsce wydania rzeczy może znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają w sobie wliczony podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest odrębnie w cenniku dostaw.

Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Sprzedawca potwierdza warunki Zamówienia, a następnie Umowy poprzez:

wysłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail;

poprzez ich dołączenie do zrealizowanego zamówienia w formie drukowanej;

Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat dodatkowych za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Klient ponosi jedynie koszty usługi w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość, w szczególności wynikające z taryfy obowiązującej u danego operatora.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu logowania w Sklepie Internetowym oraz składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich oraz podania swoich danych koniecznych dla złożenia i realizacji zamówienia w rubryce „Dane Użytkownika” znajdującej się na Profilu Użytkownika. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§ 3. Zawarcie umowy i realizacja Zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

dodanie do koszyka produktów;

wybór rodzaju dostawy;

wskazanie adresu dostawy lub Punktu Odbioru

wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form,

złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

W ciągu 12 godzin roboczych Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej

autoryzacji płatności.

lub

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

Koszty wysyłki.

System sam wylicza czy zakupiony towar zmieści się do jednej przesyłki, jeżeli tak to:

koszt 1 przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł brutto,

natomiast koszt 1 przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 25 zł.

Jeżeli towar jest wysyłany w dwóch przesyłkach to ich koszt wysyłki wynosi odpowiednio 30zł.

Maksymalna waga jednej przesyłki to 31,5 kg.

Przesyłki nadawane są wyłącznie na terenie Polski firmą kurierską DPD.

Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy;

płatnego przelewem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego;

płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Blue Media,) następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami

jest Blue Media S.A.”

W celu zawarcia Umowy na warunkach Indywidualnych Klient skontaktuje się ze sprzedawcą za pomocą wybranego środka komunikacji z uwzględnieniem zasad potwierdzenia zawarcia Umowy określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu.

§ 4. Korzystanie z serwisu internetowego.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu jest nieodpłatne.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie

W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie

Klient ma prawo w każdej chwili skasować konto co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, b) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, c) korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, d) korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela. e) niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).

Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu w formie pisemnej lub mailowej na adres Sprzedawcy podany w § 1 Regulaminu.

Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy).

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę pod adresem https://pal-just.com/odstompienie-od-umowy, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

lub

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się

na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku ustalenia obniżenia wartości Produktu Konsumentowi Sprzedawca może rozliczyć powstałą szkodę w drodze potrącenia z należności uiszczonej przez Klienta na poczet Ceny.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu zapłaty za transakcję dokonaną kartą płatniczą zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkt spersonalizowany);

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady – rękojmia, postępowanie reklamacyjne

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona do szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Poniżej w niniejszym paragrafie uregulowano zasady i prawa wynikające z rękojmi obowiązujące w umowie zawartej z Konsumentem oraz postępowanie reklamacyjne dla Klientów.

W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta (domniemanie prawne).

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny (adres pocztowy Sprzedawcy), a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. W celu dostarczenia wadliwych rzeczy na adres reklamacyjny, Konsument jest obowiązany zlecić zwrot rzeczy za pomocą usługi kurierskiej realizowanej przez przewoźnika DPD. .

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust. 10.

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądania konsumenta wskazanego w treści reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W terminach określonych w § 5 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

W przy wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Klient może zgłosić reklamację w każdej dostępnej formie, przy czym Sprzedawca dla wygody Klienta udostępnia formularz reklamacyjny w formie PDF pod adresem https://pal-just.com/formularz-reklamacyjny. Rzetelne wypełnienie formularza reklamacyjnego usprawni proces reklamacyjny. Wraz ze zgłoszeniem należy odesłać na adres rzeczy reklamowany produkt. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu należy w szczególności opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

§ 7. Bezpieczeństwo danych osobowych, Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez podmioty korzystające ze sklepu (Użytkowników) jest Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://pal-just/sklep/polityka-prywatnosci.

§ 8. Korzystanie z plików typu „Cookies”.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika ze Strony internetowej w celu:

utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

personalizacji przekazów marketingowych,

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

Zasady i cele wykorzystywania plików cookies opisano w polityce Cookies dostępnej pod adresem: https://pal-just/sklep/polityka-prywatnosci.

§ 9. Postanowienia końcowe

W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu obowiązuje on w pozostałym zakresie.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

W zakresie zawartej Umowy świadczenia usług określonych

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin pod adresem https://pal-just.com/sklep/regulamin.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w zakresie roszczeń wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa.

Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Konsumentem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W sporach dotyczących klientów innych niż konsument, sądem właściwym jest sąd rzeczowo właściwy według siedziby Sprzedawcy.

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Ponadto, stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.